Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Search options
teens

Mālō e lelei

Ko e ngaahi laipeli fakakolo 'o Uelingatoni 'oku 'atā ke faka'aonga'i 'e kinautolu 'oku nofo 'i Uelingatoni. 'Oku ma'u 'i he laipeli ha ngaahi tohi 'e fā kilu, pe ngaahi makasini, pea 'oku lava ke 'ave fakataimi mei he laipeli, ko e taimi lahi 'oku ta'e totongi pe. 'Oku lava ke ke lau nusipepa pe ako 'i he laipeli.

Kataki 'o 'eke ki he kau ngaue 'i he laipeli ke nau tokoni atu 'i ha me'a 'oku ke fie 'ilo ki ai.

Fekumi pe 'oku anga fēfē

Ngaahi Nāunau fekau‘aki mo e Tonga´:

Tokoni ki he nofo ‘i Uēlingatoni´

‘Api Nofo‘anga´

Ko e kumi ha ‘api ke nofo totongi pe fakatau, pea mo e ngaahi sēvesi mei´ he Kōsilio Fakakolo Uēlingatoni (Wellington City Council).

Mo‘ui Lelei´

Fakamatala ki he mo‘ui lelei´ mo e ngaahi sēvesi, ‘o kau ki ai mo e mo‘ui lelei ‘a e kakai´, ngaohi nifo´ mo e tokoni fakavavevave´.

Ako´

Ngaahi sēvesi ki he ako ‘a e fānau te‘eki ta‘u ako´,ako lautohi´ mo e kolisi´, ngaahi ako mā‘olunga ange´ mo e ako ‘a e kakai lalahi´.

Ngāue´ mo e Pisinisi´

Ngaahi fakamatala ki he kumi ngāue´, nāunau ma‘a e ngaahi kautaha´ pea mo hono fakalele ‘o ha pisinisi ‘i Nu‘u Sila ni´.

Me‘a Fakalao´

Tokoni ke ‘ilo ‘a e ngaahi sēvesi fakalao pea mo e fakamatala ki he lao ‘i Nu‘u Sila ni.

Faka‘uli mo e Founga Fe‘alu‘aki´

Ko e faka‘uli ‘i Nu‘u Sila ni´ pea mo e fononga holo ‘i Uēlingatoni ‘i he ngaahi me‘alele fakatokolahi´.

Pa‘anga´ mo e Tukuhau´

Fakamatala ki hano fakaava ‘o ha ‘akauni pangikē, fou‘anga ‘o e pa‘anga´ pea mo e ngaahi sēvesi fakapangikē ‘i Nu‘u Sila ni´.

Ngaahi Nāunau Kehekehe´

Ngaahi fakamatala ‘aonga kehe hangē ko e ngaahi sēvesi ki he ngaahi lea fakafonua´, ngaahi lea anga maheni ‘o Nu‘u Sila´ pea mo e ngaahi lea fakaMauli, mo e mateuteu ko ia ki ha fakatu‘utāmaki, pe ko e ‘ave meili´.

Ngaahi Nāunau ‘a e Wellington City Council

Our libraries I Joining I Borrowing

Ongoongo

Amazon book jacketTohi fo'ou!
Tongan Herbal Medicine, Arthur W. Whistler.

Tongan flag