Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Search options

Malo ni!

tokelauan flag

Ko na Faletuhi a te Wellington City e avanoa mo na tino e nonofo i te Kakai lahi o Ueligitone. Ko te faletuhi e ova i te 400,000 ia tuhi, pe ni Mekahini, e mafai ke louni, ma ko te lahiga e heai he totogi. E mafai ke faitau e koe na nuhipepa i na faletuhi ma hukehuke ai (study).

Fakamolemole fehili ki na tino faigaluega o te faletuhi mo he fehoahoani ke hakili ai he mea e fofou koe ki ei.

Kikila kina mea veia:

E maua ite gagana Tokelau:

Fehoahoani mo kilatou e soifua i Ueligitone:

Falemoe

Kikila ke iloa e koe oi hakili na fale moe o te Malo e ke mafia o noho ai, pe ko fale e mafai oi fakatau mai te Kounisila a te Kakai o Ueligitone.

Soifuamaloloina

Na fakaasiga e mahai oi maua i fehoahoani ki te soifuamaloloina, e vena hoki na fakalapotopotoga e kui mai ei na fehoahoani i ei, e ve ko te tau kikilaga o na nifo ke pa lava ki hohe fehoahaoni e manakomia e koe i he taimi fakafuasei.

Akoakoga

Te fehoahoani ki na akoga a na tamaiti kamata, vena hoki na lasaga muamua ma te lasaga lua ke pa atu lava ki te lasaga tolu ma na akoakoga a na tino matutua.

Mataeke & Pihinihi

E maua hoki i kina na fakaasiga ki na galuega ma na mataeke kehekehe, ke pa atu lava kina fehoahoani ki te fakagalue o tino galue e vena hoki latou e fofou oi fai a latou pihinihi.

Tulahono

Fehoahoani kina tulafono kehekehe e vena hoki a tulafono i Niuhila nei.

Fakatele Tavale ma te Mataeke o Auala

Fakatele tavale i Niuhila e vena hoki te sopo i luga o tavale ma na paasi a te Mataeke o Auala i Ueleigitone.

Tupe & Tax

Na auala e mahai ai o tatala tau akauni ite fale-tupe e vena hoki na tupe teu i loto ina fale-tupe i Niuhila nei.

Nihi Fehoahoani

E mahai hoki oi maua na fehoahoani i na gagana kehekehe, kupu Maori kua uma na haunia mo na taimi o fakalavelave, pe mahai oi kave ai na meli.l

Wellington City Council Fehoahoani:

About | News