Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Search options
flag

Kumusta Kababayan!

Ang mga Aklatan ng Lungsod ng Wellington ay bukas sa lahat ng mga taong naninirahan sa Lungsod ng Wellington. Ang aklatan ay mayroong mahigit sa 400,000 mga libro o mga magasin, na maaaring hiramin, at karamihan nito ay walang bayad. Maaari kayong magbasa ng mga pahayagan o mag-aral sa loob ng mga aklatan.

Mangyari lamang na humingi ng tulong sa kawani upang makita ninyo ang inyong impormasyon.

Alamin ang tungkol sa:

new items Mga Pahayagan Manila Times, Philippines Daily Inquirer, & The Wall Street Journal Asia now available via PressDisplay. Use your library card to login.

new items We have many new romance books in Tagalog.

Mga Impormasyon sa wikang Tagalog:

Tulong para sa paninirahan sa Wellington:

Pabahay

Paghahanap ng mauupahan o mabibiling bahay, at mga serbisyo mula sa Konseho ng Syudad ng Wellington.

Kalusugan

Impormasyon at mga serbisyong pangkalusugan, kabilang ang pampublikong pangangalagang pangkalusugan, mga serbisyong pangdentista at pangkagipitan.

Edukasyon

Mga serbisyong pang-edukasyon para sa maagang pagkabata o 'early childhood' pang-primarya at pang-sekundaryong pag-aaral, tersyaryong edukasyon at pag-aaral para sa mga taong may sapat na gulang.

Trabaho at Negosyo

Impormasyon tungkol sa paghahanap ng trabaho, mga mapagkukunan ng impormasyon para sa mga tagapag-empleyo, at pagpapatakbo ng negosyo sa New Zealand.

Pambatas

Tulong para sa mga serbisyong pambatas at impormasyon tungkol sa batas sa New Zealand.

Pagmamaneho at Transportasyon

Pagmamaneho sa New Zealand at pagpunta sa mga lugar sa palibot ng Wellington sa pamamagitan ng pampublikong transportasyon.

Pera at Buwis

Impormasyon tungkol sa pagbubukas ng account sa bangko, mga sistema ng pananalapi at mga serbisyong pangbangko sa New Zealand.

Pangkalahatang Impormasyon

Iba pang makatutulong na impormasyon katulad ng mga serbisyong panglengguwahe, karaniwang mga salitang Kiwi at Maori, paghahanda para sa kapahamakan, o pagpapadala ng sulat 

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon sa Wellington City Council:

About | News